ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިއުލާން

މިހާރު ހުސްވެފައިވާ ޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެކަމާއި، މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ޕާޓީ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ދަންނަވަމެވެ.