އިއުލާނު

އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-010 އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 1 މާޗް 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް، 8 މާރޗް 2013 ވާ […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-009 އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 1 މާޗްގައި ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވިފައިވާ އިންތިޚާބުތައް 08 މާޗް އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ވިމާ މިވާހަކަ އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި […]
އިއުލާން: އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން
MDP/2013-008 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ގައި ވާދަކުރުން އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު 2013
MDP/2013/I-007 އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް 15 ފެބުރުއަރީ 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް, 1 މާރޗް 2013 ވާ […]
ވައިކަރުދޫ ދާއިރާގެ އިޢުލާނު: ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ އެކުވެރިންގެ ގޮފީގެ އިންތިޙާބު
ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޙާބު ވައިކަރަދޫ އެކުވެރިންގެ ގޮފިގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޙާބު 22 ފެބްރުއަރީ 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މަގާމުފުރާތަކަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 15 ފެބްރުއަރީ […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-006 އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ބައެއް މަޤާމްތަކަށް މީހުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބް, 15 ފެބުރުއަރީ 2013 ވާ ހުކުރުު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ […]
އިއުލާނު: ޔަންގް ލީޑަރޒް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު
MDP/2013/I-005 ޔަންގް ލީޑަރޒް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މާޗް 10-13 އަށް އިގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ބާއްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިމޮކްރަޓް ޔޫނިޔަންގެ ޔަންގް ލީޑަރޒް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިޕާޓީއަށް ވަނީ ދައުވަތު ލިބިފައެވެ. ވީމާ މި […]
އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޕްރިމަރީގެ އިންތިހާބާބެހޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީ އަށް ބަދަލުގެނައުން
ނަމްބަރ: MDP/2014/I-005 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޕްރިމަރީގެ އިންތިހާބާބެހޭ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ކޮމިޓީ އަށް ބަދަލުގެނައުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ އެމް.ޑީ.ޕީ އިންތިޚާބްތަކާބެހޭ ޤަވާއިދުގެ 46 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނާ ގޮތުގެމަތިން ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ […]
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު
MDP/2013/I-003 އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު މި ޕާޓީން ހުސްވެފައިވާ ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމްތަކުގެ އިންތިޚާބް 15 ފެބުރުއަރީ 2013 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ. ވީމާ މިމަޤާމްތަކަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެންބަރުން […]
1 22 23 24 25