ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2019

MDP/2019/003 ނަންބަރު އިއުލާން ގައި 18 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓު ކުރިމަތިލާފައިވާ ދާއިރާ ހިންގާކޮމެޓީގެ މަޤާމުތަކަށްުކުރިމަތިލީ ބޭފުޅުން އިންތިހާބަކާ ނުލާ ވަނީހޮވިފައެވެ. އެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާތީ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަތަރު ދާއިރާ އެއްގައެވެ.ވީމާ އެއް ކެންޑިޑޭޓް ކުރިމަތިލެއްވުމުން އިންތިޚާބަކާނުލައި މަޤާމް ތަކަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓް އަދި އެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރައްވާ ހަތަރު ދާއިރާގެކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓާއި ވޯޓާރސް ލިސްޓް އިއްލާނާއެކު އާންމުކުރަމެވެ. ވޯރޓާރސް ލިސްޓްއަށް ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމް ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި ޕާޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mdp.org.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ޝަކުވާ ބަލައިގަނެވޭނެ އެންމެ ފަހުގެ ސުންގަޑިއަކީ 06 އޮކްޓޫބަރު 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށެވެ.ޝަކުވާ ފޯމް ސެކްރެޓޭރިއަޓުންނާއި elections@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ފޯމް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

އެއް ކެންޑިޑޭޓް ކުރިމަލި ލެއްވުމުން އިންތިޚާބަކާނުލައި މަޤާމުތަކަށް ހޮވުނު ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް މިލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ
https://drive.google.com/open?id=0BzA5PpVako_AVEFWV0lYUjRFeXllY19GMmIwWWFpeXBRMUpv

އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު މިލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ
https://drive.google.com/open?id=0BzA5PpVako_ARzgtSW5Ea2oyenVRNVNnNnBkbjBRUmlMS3pN

ކ.ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
https://drive.google.com/open?id=1V6Gwfutx5N0TKTkap0GoMMnUbmxy0B2D

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
https://drive.google.com/open?id=0BzA5PpVako_AZV9kcmxoQm1JYjNBZTJJVG5iMnZ0YjRZc29F

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
https://drive.google.com/open?id=0BzA5PpVako_AOFQ2Nl9EWGxod0Y1V3NBUjFsU1JpYmMxa3pz

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
https://drive.google.com/open?id=0BzA5PpVako_AektUcnpmREJoWnc2MEY5WGtyb1JrY0xuOHJn

އެމްޑީޕީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް މިލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ
https://drive.google.com/open?id=1phX41W6Ig0QniI3wDhQXzCkqkygsUret