ދާއިރާތަކުގެ ބައި – އިލެކްޝަން 2019 ދާއިމީ ނަތީޖާ

ތިރީގައި މިވަނީ 18 އޮކްޓޫބަރ 2019 ވީ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުނު މިޕާޓީގެ ދާއިރާ ތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އެވެ.

ދާއިމީ ނަތީތާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ