އެމް.ޑީ.ޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 : ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމާއި ރީރެޖިސްޓްރީ ކުރުމާއިބެހޭ

22 ނޮވެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގައި ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓު ފޮށްޓައް ވޯޓުލެވޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކޮލަމްބޯގައި ވޯޓުލުމަށް ރީރެޖިސްޓަރކޮށްފައިވާ މި ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށެވެ.

އަދި 30 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި ރީރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ފުރުސަތުގައި ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަންޖެހޭނީ 22 ނޮވެމްބަރ 2019 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގައި ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށި ނޫން އެހެން ފޮށްޓަކަށް ވޯޓުލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.