އިއުލާން : MDP/2021/0017 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ޓައިމްލައިން

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 – ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
05 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 – ވޯޓު ފޮށި ބަލަހައްޓާ އޮފިޝަލުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
09 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 – ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ފުރުޞަތު ބަންދުވުން (ހަވީރު 4:00 އަށް)
10 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 – ދާއިމީ ވޯޓަރސް ލިސްޓް އާންމުކުރުން
25 ސެޕްޓެމްބަރ 2021 – ވޯޓުލާ ދުވަސް

ވީމާ، މި ޓައިމްލައިން އާންމުކޮށް އިއުލާނުކުރީމެވެ.