އިއުލާން: MDP/2021/0015 ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާއްމު ކުރުން

މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގައި ވާދަކުރުމަށް 24 އެޕްރިލް 2021 ގައި ހުލުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާއްމު ކުރުމަށްފަހު އެލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅުނު މުއްދަތު ކަމުގައިވާ 16 އޯގަސްޓް 2021 އިން 19 އޯގަސްޓް 2021 ގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްފަހު ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާއްމުކުރީމެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. ދާއިމީ ލިސްޓު މިއަދު އާއްމުކުރި ހިސާބުން ނަންއަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އޮތް ފުރުޞަތު ބަންދުވެފައިވާ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު ބެެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ