އިއުލާން: MDP/2021/0014 މިޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފްގެ ފަނޑިޔާރުން މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުންގެ އަދަދު: 9 (ނުވައެއް)

ޝަރުޠު: އިސްތިއުނާފްގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޝަރުޠަކީ، ޕާޓީގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުން އަދި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވުމެވެ.
އިސްތިއުނާފްގެ ފަނޑިޔާރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޝަރުޠަކީ، ޕާޓީގެ މެންބަރެއްކަމުގައި ވުމުގެ އިތުރުން މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާހުރި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްކަމުގައިވުމާއެކު އުމުރުން 35 އަހަރު ވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ވުމެވެ.

ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު: 24 އޯގަސްޓް 2021 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން.

މެންބަރުކަމަށް ހުށަހަޅާނެ ގޮތް: ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް މައި އޮފީހަށް ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ ޕާޓީގެ އީމެއިލް secretariat@mdp.org.mv އަށް ލިޔެކިޔުން އީމެއިލް ކޮށްގެން.

ހުށަހަޅާންޖެހޭ ތަކެތި: މެންބަރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީއާއެކު އެމީހެއްގެ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި، އެމީހެއްގެ ވަނަވަރު އެނގޭނޭ ލިޔުމަކާއި، ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 2 މެންބަރެއްގެ ތާއީދު އޮތްކަން އެނގޭނޭ ލިޔުން ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9.00 ން މެންދުރު 2.00 އާއި ހަމައަށް ގުޅުއްވާނީ 3340044 އާއެވެ.

21 އޯގަސްޓް 2021