ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން: ފިތުރުއީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާދެންނެވުން

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2010

ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށާއި، އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންނަށާއި، އެހެނިހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި، ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނަށާއި، ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ތަހުނިޔާއާއި މުބާރިކްބާދީ ދަންނަވަމެވެ.