އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް ސައުދުﷲ އަޙްމަދު ދީދީ އާއި ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ ދިނުމަށްއެދި އެދާއިރާގެ 112 އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްސީލް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީއިން ހުށަހަޅާ 19 ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު
އެޖެންޑާ19 އެކުލަވައިލާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް އެމްޑީޕީއިން ގޮސް، ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގާ، ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ޚިޔާލުތައް އަޑުއެހުމަށްފަހު، ކަމާބެހޭ ޢިލްމާއި، ޙިލްމުގެ އަލީގައެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރިހާ ޝަކުވާއެއްގެވެސް ފަރުވާއަކީ އެޖެންޑާ19 އެވެ. […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އދ. މަހިބަދޫ ދާއިރާ އާއި ފ. ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއިން 86 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަންވަނީ ނިންމާފައެވެ. ސަރުކާރުގެ ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ޢަދާލަތު ޕާޓީއިން ތާޢީދުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއިން މަރުޙާބާ ކިޔަމެވެ. ދިވެހިރައްޔިތުންގެ […]
ނިއު ޒީލޭންޑުގައި ހިނގި ޤަތުލުޢާންމު އިސްތިންކާރުކުރުން
ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ މިސްކިތެއްގައި ހުކުރަށް ގޮސް ތިބި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގި ޤަތުލުޢާންމާމެދު، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ނުހަނު ގަދައަށް އިސްތިންކާރު ކުރަމެވެ. ކްރައިސްޗާޗުގެ މަސްޖިދުލްނޫރަށާއި އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރަންތިބި […]
އޭޕީޑީޔޫގެ ވައިސް ޗެއާރމަންއަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގަތުމުން ޗެއާރޕާސަން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ލަޠީފަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޑިމޮކްރެޓް ޔުނިއަން އަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތައް ހިފަހައްޓާ ކުރިއަރުވަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބައިވެރިވެގެން ހިނގާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މިމަހުގެ 13 އިން 15 އަށް ކޮލަންބޯގައި ބޭއްވުނު މިޖަމިއްޔާގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާސަން […]
ބާޣާވާތާ ގުޅިގެން ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ދަޢުވާކުރި އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ތެރެއިން 70 މީހުންގެ މައްސަލަ ރިވިއުއަށް ހުށަހަޅައިފި
2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު، ބަޔަކުމީހުން ރާވައިގެން އޭރު އޮތް އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލައި ބަޣާވާތްކުރުމާ ގުޅިގެން ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި، ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލު ހިންގީކަމަށްބުނެ އައްޑު އަތޮޅުން ދަޢުވާކޮށްފައިވާ […]
އިއުލާން
2019 މާރިޗު 14 އިން 17 އަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވ. ޅ. އަދި ނ. އަތޮޅަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަތުފުޅުކުރައްވާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޝެޑިއުލްގެ ދަތިކަމަށްޓަކައި […]
އެމްޑީޕީގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ކެންޑިޑޭޓަށް އިންޒާރު ދިނުމާއި މުދާ ހަލާކުރުން ކުށްވެރިކުރުން
އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމުގެ ޖަގަހައަށް މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަމު، […]
އެމްޑީޕީގެ ފިކުރީ މުދާ، އެހެން ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާތީ އީސީގައި ޝަކުވާ އުފުލައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ކެންޑިޑޭޓުން ނޫން އެކިއެކި އެހެން ކެންޑިޑޭޓުން، އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުރި ފޮޓޯތަކާއި، ޕޯސްޓަރުތަކާއި ސްޓިކާތަކާއި ނިޝާންތައް، ނާޖާއިޒުގޮތުގައި […]
ޤާނޫނީގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންތިޚާބީ ތާރީޚުތަކަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލު ގެންނެވުމާމެދު އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ކަންބޮޑުވުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާކޮށްފައިވާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް، އެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަދަލު ގެނެސް، މީގެ ކުރިއެކޭ އެއްފަދައިން […]
1 2 3 4 5 6 55