އިސްރަށްވެހިންނަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން އިތުރުފުޅު ހެއްދެވުމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުން
އިސްރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަކުރައްވައިގެން އަލިމަސް ކާނިވަލްގައި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ދާދިފަހުން ބޭއްވެވި ޙަފުލާއެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިސްރަށްވެހިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވާފައިވާތީ އެ ބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އާ […]
MDP Congratulates Prime Minister David Cameron and the Conservative Party
The Maldives Democratic Party (MDP) wishes to express sincere congratulations to Prime Minister David Cameron and the Conservative Party of the United Kingdom for the […]
Government Crackdown on Peaceful Political Activity on the Rise After May Day protest – MDP
The Maldivian Democratic Party urges the international community to remain vigilant on the declining human rights situation, especially post-May Day protest in the Maldives and […]
MDP Welcomes Statements of Continued Support From International Community
The Maldivian Democratic Party (MDP) welcomes statements from friends in the international community, calling for the release of former president Mohamed Nasheed and respect for […]
އަޙްމަދު ޢީސާއަށާއި އިތުރު އެތަށް ބަޔަކަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެކަން އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މޭ ޑޭ ގައި ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ އަދި […]
1 52 53 54 55