އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ރައީސް ސައުދުﷲ އަޙްމަދު ދީދީ އާއި ނައިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ ދިނުމަށްއެދި އެދާއިރާގެ 112 އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަނާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްސީލް ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ