އިއުލާން: MDP/2022/030 ކޮންގްރެސް 2022 ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމި ނިންމުން
29 މެއި 2022 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ފާސްވެފައިވާ 2 ޤަރާރު ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުމަށް މެމްބަރޝިޕް […]
އިއުލާން: MDP/2022/028 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ، ރ.އިންނަމާދޫ އަދި ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
23 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ، ރ.އިންނަމާދޫ، ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ […]
އިއުލާން: MDP/2021/0027 ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން
02 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ އަށް ވާދަ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ […]
އިއުލާން: MDP/2022/026 ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު
ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މެންބަރުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ތިރީގައި މިވާ ލިންކުން ލިސްޓު […]
އިއުލާން: MDP/2022/025 ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
16 މެއި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސާގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/024 ޗެއަރޕާސަން އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2022 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
16 މެއި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޗެއަރޕާސަން އަދި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ޗެއަރޕާސަން އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ […]
އިއުލާން: MDP/2022/023 ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
2 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ހއ.ވަށަފަރު، ށ.ޅައިމަގު، ށ.ކޮމަންޑޫ، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ.ތޮއްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/022 ޗެއަރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
16 މެއި 2022 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތިޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް އޮބާލައްވާ
އިއުލާނު:MDP/2022/021 ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމުގެ ގަޑި އިތުރުކުރުން
މިހާރު ކުރިއަށްދާ މިޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު 2022 ގެ ވޯޓުލުމަށް ދެވިފައިވާ ގަޑި، މިއަދު ވިއްސާރަވުމާއި ބައެއް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން ފެއްޓުލެއް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން މިއަދު ހަވީރު 6:00 އާއި ހަމައަށް ވަޤުތު […]
އިއުލާނު:MDP/2022/020 ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުން
14 މެއި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޗެއާރޕާސަން، އަންހެނުންގެ ރޫހު އަދި ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބުގެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޝަކުވާ […]
1 2 3 4 5 6 7 815