ޖީހާން މަޙްމޫދު އައިޕީޔޫ ގެ ޑިމޮކްރެސީ އާއި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާތީ އެމް.ޑީ.ޕީ. ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މަރުޙަބާ ދެންނެވުން
އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރ ޖީހާން މަޙްމޫދު، އިންޓަރ ޕާރލަމެންޓްރީ ޔޫނިއަން (އައިޕީޔޫ) ގެ ޑިމޮކްރެސީ އާއި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާތީ އެމް.ޑީ.ޕީ. ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން އެކަމަނާއަށް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއާގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހެއްދެވި ޕާލިމެންޓަރީ އިންކްއަރީއަށް އެމް.ޑީ.ޕީ. އިން މަރުޙަބާކިއުން.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް 6 މޭ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިން ޓެރަރިސްޓް ޙަމަލާއާ ގުޅޭ ޕާލިމެންޓަރީ […]
Maldivian Democratic Party Expresses Concern Over the Ill- founded and Disparaging Remarks Against Indian Diplomats in the Maldives.
The Maldivian Democratic Party is deeply concerned over the recent reports in Dhiyares, expressing disparaging and ill-founded remarks about Indian diplomats in the Maldives. The […]
“ފަރސްޓް ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފައިނޭންސް ސަމިޓު” ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި މި ޕާޓީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ވާހަކަފުޅުދައްކަވާނެ
8 ޖުލައި 2021 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ މިސަމިޓު އިންތިޒާމުކުރީ ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުންނެވެ. އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމްގެ ޗެއަރ ޝެއިޚް ޙަސީނާ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވާ މި ސަމިޓަކީ […]
އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ 16 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ ކިޔުން
26 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އަށް 16 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ތަޙްނިޔާ މި ޕާރޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރ އަދި […]
13 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާ ރަހީނުކޮށް މަރާލާފައިވާތީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެޖަރިމާ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރުން
. ހުޅުމާލޭގައި އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ރަހީނުކުރުމަށްފަހު މަރާލާފައިވާތީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާރޓީ (އެމްޑީޕީ) އިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ ޢަމަލު އެންމެ ހަރުއަޑުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. ރަހީނުކުރުމަށްފަހު […]
ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް ގޮވާލުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ “ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއުޤޫބާތު) އަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު” ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ދީން ހަތިޔާރަކަށް ބޭނުންކޮށްގެން، މުސްލިމުންގެ ބޮލުގައި ދީނާއި ގުޅުވައި ތަފާތު ލޭބަލްތައް އަޅުވައި، […]
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ކޮއްކޯފުޅު، އަދި ހުޅޫމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޢަލީ ނިޔާޒުގެ ބޭބޭފުޅު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަވަހާރަވުމުގެ ފުން ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުން
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ލޮބުވެތި ކޮއްކޯފުޅު އަދި ހުލުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރ ޢަލީ ނިޔާޒުގެ ލޮބުވެތި ބޭބޭފުޅު އަޙްމަދު މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަވަހާރުވުމުގެ ފުންހިތާމައިގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން […]
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ވަޢުދުވީ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖެ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު އެވަނީ ގެނެވިފައެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިޙްތިސާސް ކަނޑައެޅި، އިދާރީ އަދި މާލީ ބާރުވެރިކަން ކައުންސިލުތަކަށް އެވަނީ ހޯދައިދެވިފައެވެ. […]
އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ދިވެހިރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށް، އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން
އދ. ގެ 76 ވަނަ އާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމު ބޮޑުތަފާތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ކާމިޔާބުކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އޮނަރަބަލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވާތީ، ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) އިން […]
1 2 3 4 5 6 7 807