މީޑިއާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން | ފޮޓޯ ގެލަރީ
އިންތިޒާމްކުރުމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން | ފޮޓޯ ގެލަރީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ތާއީދުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައި ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އާއެކު ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ މަޝްވަރާއަށް މި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްވި ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކުރައްވައި ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް […]
ނަންބަރު: MDP/2023/011 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް
4 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރައީސްގެ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓު އެމެންބަރުން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށާއެކު އާއްމުކޮށް […]
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާ
2023 ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވަޑައިގަތުމުން ޗެއަރޕާސަން އަދި ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ. 2023 ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމުގެ ޖަލްސާ […]
އިއުލާން: MDP/2023/010 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން ވޯޓާސް ލިސްޓް
4 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ މިޕާޓީގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓު މިވަގުތު އެމެންބަރުން ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށާއެކު އާއްމުކޮށް […]
އިއުލާން: MDP/2023/009 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން
މިޕާޓީގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ރައީސް މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ އެމަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް 4 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ […]
އިއުލާން: MDP/2023/008 ވޯޓަރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން
04 މާރޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުއައްމުލައް ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމު ކުރީމެވެ. މި ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް، […]
އިއުލާން: MDP/2023/007 ފުއައްމުލަކު ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން
މިޕާޓީގެ ފުއައްމުލައްސިޓީ ރައީސް މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ އެމަޤާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން 4 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފީމެވެ. މި އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ […]
އިއުލާން: MDP/2023/006 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
28 ޖެނުއަރީ 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ރިޔާސީޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ރިޔާސީޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
1 3 4 5 6 7 8 9 824