ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ރައީސް ބައި-އިލެކްޝަން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް
ނަންބަރު: MDP/2023/014 04 މާރޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ މި ޕާޓީގެ ފުވައްމުލަކު ރައީސް ބައި- އިލެކްޝަނުގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ. އަދި […]
ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާސް ލިސްޓް
ނަންބަރު: MDP/2023/013 11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރިގައި ވޯޓްލުމުގެ ޙައްޤުލިބިފައިވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓް މިވަޤުތު ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ […]
ގުރައިދޫ ދާއިރާ މަޖިލިސް ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީ އަށް ހުޅުވާލުން
MDP/2023/012:ނަންބަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއިން ހުސްވެފައިވާ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ގައި މިޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ 11 މާޗް 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ […]
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް އަށް ތާއީދުކުރަން މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް އިން ނިންމި ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައި ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ މަޝްވަރާއަށް މި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުކުރައްވައި ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް […]
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން | ފޮޓޯ ގެލަރީ
ސިއްހަތާއި އިޖްތިމާއީ ކަންކަމާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން | ފޮޓޯ ގެލަރީ
ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން | ފޮޓޯ ގެލަރީ
ގެދޮރާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން | ފޮޓޯ ގެލަރީ
ގާނޫނީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން | ފޮޓޯ ގެލަރީ
ޗަންދާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން | ފޮޓޯ ގެލަރީ
1 2 3 4 5 6 7 8 824