6 މެއި 2021 ގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ބައްލަވާ ޤާޟީއެއް ތަނާޒުލުވުމާ ގުޅޭ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް 6 މެއި 2021 ގައި ދިން ޙަމަލާގައި ތުހުމަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރީޢަތް ބައްލަވާ އެއް ޤާޟީ، 12 ޖޫން 2022 ގައި މައްސަލައިން […]
އިއުލާން: MDP/2022/0036 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ، ރ.އިންނަމާދޫ އަދި ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރުން
23 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ، ރ.އިންނަމާދޫ، ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/035 ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
މިޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވައިދުގެ 101 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ދާއިމީ ކޮމެޓީތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެކަމަށްއެދި ލިންކްގައިވާ ގޫގުލް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯއަކާއި، އައިޑީ ކާޑުގެ ސާފު […]
އިއުލާން: MDP/2022/034 އިސްލާމް ދީނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލުން
އިސްލާމް ދީނުގެ މަޝްވަރާ މަޖިލިހަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ތިރީގައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ހަމަވާ މެމްބަރުން އެކަމަށްއެދި ލިންކްގައިވާ ގޫގުލް ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯއަކާއި، އައިޑީ […]
އިއުލާން: MDP/2022/033 އަސާސީ ޤަވައިދަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2022 އަށް، ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވައިދަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުއްވުމަށް މިއަދުން (7 ޖޫން 2022) ފެށިގެން 30 ޖޫން (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އާއި ހަމައަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. އިސްލާޙު […]
އިއުލާން: MDP/2022/032 ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
މިޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މެމްބަރޝިޕް އޮފިސަރ ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭސިކް ނޮލެޖް (ވާރޑް/ އެކްސެލް) ހުރުމާއިއެކު އޯލެވެލް ހަދާފައިވާ ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި […]
އިއުލާން: MDP/2022/031 އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2022 ގައި ބައިވެރިވާ ގޮފި ރައީސުންނާއިގުޅޭ
29 މެއި 2022 ގައި ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ މިދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، 19 އިން 21 އޯގަސްޓް 2022 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2022 […]
މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން އަމަލު ކުރިގޮތާއި ގުޅޭ
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ކުއްލި މައްސަލަ އެއްގެ ގޮތުގައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. އެ މައްސަލައަކީ ކީރިތި ރަސޫލާ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ […]
އިއުލާން: MDP/2022/030 ކޮންގްރެސް 2022 ބޭއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމި ނިންމުން
29 މެއި 2022 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅި ފާސްވެފައިވާ 2 ޤަރާރު ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ފަސްކުރުމަށް މެމްބަރޝިޕް […]
އިއުލާން: MDP/2022/028 އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ، ރ.އިންނަމާދޫ އަދި ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުން
23 ޖުލައި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ދާއިރާ، ރ.އިންނަމާދޫ، ތ.ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ […]
1 2 3 4 5 6 814