އިއުލާން: MDP/2022/042 ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 1- އަޙްމަދު ޝަރީފު (A135901)، ލ.ގަމު / މުކުރިމަގު، ސޯސަންވިލާ ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ.
އިއުލާން :MDP/2022/041 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ކުރިމަތިލީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/045 ގޮފި ހުށަހެޅުމާއި ގޮފި އިސްލާޙުކުރުމާއި ގުޅޭ
19 އޯގަސްޓް 2022 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޑީޕީ ކޮންގްރެސް 2022 ގައި ބައިވެރިވެވޭނީ، 15 ޖުލައި 2022 ގެ ނިޔަލަށް އުފައްދާފައިވާ ގޮފިތަކުގެ ރައީސުންނަށެވެ. ގޮފި އުފެއްދުމާއި މިހާރު ހުރި ގޮފިތައް އިސްލާޙު […]
އިއުލާން :MDP/2022/040 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު […]
އިއުލާން :MDP/2022/039 މ. ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެންބަރު އަދި ތ. ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި- އިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
13 އޯގަސްޓް 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ މ.ދިއްގަރު ކައުންސިލް މެމްބަރ އަދި ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެމްބަރ އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީ، 2 […]
Maldivian Democratic Party condemns attack on event celebrating World Yoga Day
The Maldivian Democratic Party (MDP) unequivocally condemns this morning’s violent attack on the event celebrating World Yoga Day held at the National Stadium. These types […]
ދުނިޔޭގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތަށް ދިން ހަމަލާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ކުށްވެރިކުރުން
ދުނިޔޭގެ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޤައުމީ ސްޓޭޑިއަމްގައި މިއަދު ހެނދުނު ހިންގި ހަރަކާތަށް ހުރަސްއަޅާ، ބައިވެރިންނަށް ހަމާލާދިން ބިރުވެރި ޢަމަލު، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) އިން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމެވެ. މިބާވަތުގެ […]
އިއުލާން: MDP/2022/038 ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކުރުން
ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލެވޭ މެންބަރުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ތިރީގައި މިވާ ލިންކުން ލިސްޓު ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓު މެމްބަރެއްތޯ ޗެކް ކުރެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ […]
އިއުލާން: MDP/2022/037 ލ.ގަމު ދާއިރާ ރައީސް މަޤާމުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ހުޅުވާލުން
ހުސްވެފައިވާ މިޕާޓީގެ ލ.ގަމު ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ މި ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މިޕާޓީގެ މެމްބަރުން އެޕްލިކޭޝަން ފުރުއްވުމަށްފަހު ދާއިރާގެ މިޕާޓީގެ 50 […]
6 މެއި 2021 ގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ބައްލަވާ ޤާޟީއެއް ތަނާޒުލުވުމާ ގުޅޭ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް 6 މެއި 2021 ގައި ދިން ޙަމަލާގައި ތުހުމަރުކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރީޢަތް ބައްލަވާ އެއް ޤާޟީ، 12 ޖޫން 2022 ގައި މައްސަލައިން […]
1 2 3 4 5 814