އިއުލާން: MDP/2023/005 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
28 ޖެނުއަރީ 2023 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ރިޔާސީޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރީމެވެ. ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އިއުލާން: MDP/2023/004 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ކ.ގުރައިދޫގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ބަދަލުވުން
28 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ކ. ގުރައިދޫގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ބަދަލުވެފައިވާތީ މިހާރު ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ގުރައިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައެވެ.
އިއުލާން: MDP/2023/003 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތައް އާއްމުކުރުން
28 ޖެނުއަރީ 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ މި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 ގައި ވޯޓުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން ހަވީރު 5:00 އަށެވެ. އަދި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް […]
އިއުލާން: MDP/2023/002 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 މޮނިޓަރ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މީޑިއާތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
28 ޖެނުއަރީ 2023 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ މި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ 2023 މޮނިޓަރ ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މީޑިއާތަކަށް އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ކޮންމެ ވޯޓު ފޮއްޓެއްކައިރި އެއްވަގުތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނީ […]
އިއުލާން: MDP/2023/001 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
28 ޖެނުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ވޯޓާސް ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. ވޯޓާސް ލިސްޓްތައް A01 A02 A03 […]
އިއުލާން: MDP/2022/070 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް އާއްމުކުރުން
28 ޖެނުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ. މި ލިސްޓާއި މެދު ޝަކުވާ ހުށައަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް […]
އިއުލާން: MDP/2022/069 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ގުލޭގޮތުން ހުށައެޅޭ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް ޝަކުވާބަލާ ކޮމެޓީއެއް އެކުލާލައި ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އާއި ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކޮމިޓީއަށް ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުލުވާލި ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ޝަކުވާ ބަލާ […]
އިއުލާން: MDP/2022/068 ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން އާއްމުކުރުން
މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ކުރި MDP/2022/065 އިއުލާން އާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތި ލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތަކާއި ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ. ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު ނަން 1 މުހައްމަދު […]
ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމި ނިންމުން
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީއަށް ޤައުމީ މަޖިލިހުން ނަގާ 5 މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީ ނެގުމަށް ނަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ ޙުސައިން ޝަޙީމް ހުށަހަޅުއްވާ ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ އަޙްމަދު […]
އިއުލާން: MDP/2022/067 ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަން ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލް އަންހެން މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންގެ، މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މިޕާޓީގެ މެމްބަރުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް […]
1 4 5 6 7 8 9 10 824