ވީޑިއޯ: ރާއްޖެ ޓީވީގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

ވީޑިއޯ: ރާއްޖެ ޓީވީ