ވީޑިއޯ: އެމްޑީޕީ ސީދާ ކުއްލި ހަރަކާތުގައި ޢާއްމުންނަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރުން – 9 ޖުލައި 2012

ރާއްޖެޓީވީ ގެ ހެޑް އޮފް ނިއުސް އަސްވާޑަށް އަނިޔާކޮށް ހައްޔަރުކުރުން

އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ ރައީސާ އާމިނަތު ޝައުނާ އަދި މާޔަން ހައްޔަރުކުރުން