ވީޑިއޯ: މިނިވަން މަސައްކަތްތެރިޔާ ހަމ އިސްކޮޅަށް ތެދުވެވޭ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހުކުރުން، ޏ. ފުވައްމުލައް – 4 މެއި 2013