ވީޑިއޯ: ބޮޑު ތިލަދުންމަތި އެއްބުރުން، ށ. މިލަންދޫ ޖަލްސާގައި މާރިޔާ ދީދީ، ޢަލީ ވަޙީދު، ޢަލީ ރިޒާ، އަޙުމަދު އިމްރާން އަދި މުޙައްމަދު ޝާހިދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު – 8 މެއި 2013

މާރިޔާ ދީދީ

ޢަލީ ވަޙީދު

ޢަލީ ރިޒާ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

އަޙުމަދު އިމްރާން