އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ

Snapshot 1 (9-19-2015 12-36 PM)

އެމް.ޑީ.ޕީ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

މިދިޔަ ހަފްތާގެ މުހިންމު ބައެއް ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ބައްދަލުވުން

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީ (އެން.އީ.ސީ) ގެ 187 ވަނނަ ބައްދަލުވުން

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ދަތުރުފަތުރާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން

ރައީސް ނަޝީދުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގެ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް

ޗެއާރޕާސަން އަދި ނައިބު ރައީސް ކޮންސަރވޭޓިވް ޕާޓީގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުން

މެޑަމް ލައިލާ އަދި އާމާލް ކްލޫނީ ،ސީއެންއެން އަމަންޕޯރ ޕްރޮގަރާމްގައި

އެމް.ޑީ.ޕީ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 138ވަނަ ޖަލްސާ

ޗެއާރޕާރސަން އަލީ ވަހީދު ، ނައިބު ރައީސް ޝިފާޒު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުން

އެމް.ޑީ.ޕީގެ އެފް.އާރ.ސީގެ މުޤައްރިރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ނައިބާއި ބައްދަލުކުރުން

އެމް.ޑީ.ޕީ ޤައުމީ މަޖިލިހުގެ 139ވަނަ ޖަލްސާ

ޤައުމީ މަޖިލިހަށްފަހު މުޒާހަރާ