އެމް.ޑީ.ޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އެމް.ޑީ.ޕީ މަޖިލިސް މެމްބަރުގެ ވީޑީއޯތަށް،ވީޑިއޯ ލިބެމުންދާ ވަރަކަށް މި ކޮލަމް އަޕްޑޭޓެޑް ވަމުންދާނީ

މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހްގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

ރޮޒައިނާ އާދަމްގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

މުޙައްމަދު ރަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އަލީ ނިޒާރުގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އީވާ އަބްދުﷲގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އިބްރާހިމް ޝަރީފްގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

އަބްދުލް ޢަފޫރު މޫސާގެ ވާހަކަފުޅު އަޑުއެއްސެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ