އެމް.ޑީ.ޕީ 11 ގެ ބްރީފިންގ

Snapshot 1 (9-19-2015 12-36 PM)

މިއަދުގެ 11ގެ ބްރީފިންގ ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

މިއަދުގެ 11 ގެ ބްރީފިންގ ގެ މަިގަނޑު ނުކުތާތަށް

* އެމް.ޑީ.ޕީގެ ވަރަށްވެސް ހަރަކާތްތެރި އެކްޓިވިސްޓް ހުސެއިން ސުޖާއު ނިޔާވުން އަދި އެކަމާއި ޕާޓީން ހިތާމަ ފާޅުކުރުން
* ޔޫ.އެން.އެޗް.ސީ.އާރު ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ދަރިކަނބަލުން މީރާ ނަޝީދު ތަޤްރީރު ކުރެއްވުން
* ޔޫ.އެން އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގައްނަވާ މައްސަލަ