މިއަދުގެ 11ގެ ބްރީފިންގ

Snapshot 1 (9-6-2015 2-17 PM)

މިއަދުގެ 11ގެ ބްރިފިންގް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

މިއަދުގެ 11ގެ ބްރީފިންގައި އަލިއަޅުވާލެވުނު މުހިންމު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި

* ހަރުގޭގައި ބޭއްވުނު ޖަލްސާތައް.
* މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މަލޭގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވުނު ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން.
* ލީޑާރޝިޕްގެ ފަރާތުން ހ.އ އަދި ފުވައްމުލަކަށް ފޯންކޮންފަރރެންސް މެދުވެރިކޮށް ގުޅައި އެ ރައްރަށުގެ ހާލަތު ބެލުން.
* ސެޕްޓެމްބަރ 11ގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރުމަށް ރާވައިފައިވާ މުޒާހަރާ އިއުލާން ކުރެވިގެން ދިއުން.
* ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޤާނޫނީ ވަކީލް މަހްފޫޒްއަށް ދެވުނު ލާއިންސާނީ ހަމަލާ ކުއްވެރިކުރުން.