ޚަބަރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން އަށް އެމްޑީޕީން ސްޕޯކްސްޕާރސަންއެއް ހަމަޖައްސައިފި
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިންގެ ސްޕޯކްސްޕާރސަން އަކަށް މ.މަލުވިލަ އަލްފާޟިލާ އަފްޝަން ލަޠީފު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) އިން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން “LCE20” އަށް ބޭނުންކުރާނެ ޕޯސްޓާރ ހަރުކުރުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ.
15 ފެބްރުވަރީ 2020 (ހޮނިހިރު) ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިހަރަކާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ހެދުނު 09:00 ގައެވެ. އަދި މާލޭގައި މިހަރަކާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ މައި […]
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ފަސްކުރުމާއިބެހޭ
MDP/EC/2020/035 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީވަނީ، 17 ފެބްރުވަރީ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 7:30 އަށް ބާއްވާ ގޮތަށް ފަސްކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ […]
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
MDP/2020/001 މިޕާޓީގެ ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަގާމަށް މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. އަމީން އާންމު (ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް) ބޭނުންވާ އަދަދު: 1 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު: މަޤާމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރު / ޤާބިލްކަން […]
31 ޖަނަވަރީ އަދި 7 ފެބްރުވަރީގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ރަށު ކައުންސިލް، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
MDP/EC/2020/034 ވަގުތީ ނަތިޖާ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު
MDP/EC/2020/033 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޓޭޓުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރީމެވެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް […]
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 އޮބްޒާވްކުރުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން
MDP/EC/2020/032 2020 އޭޕްރީލް 04 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް އޮބްޒާވުކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 2020 ފެބްރުއަރީ 06 […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ހުށަހެޅުމާއިބެހޭ
MDP/EC/2020/031 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރަންޖެހޭ ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު، vplce20@gmail.com އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކަމުގެ ސިޓީ، […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާއާއި ގއ އަތޮޅުގެ މާލޭގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކާއި ބެހޭ
MDP/EC/2020/030 ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ގަލޮޅު މެދު ދާއިރާ، ގއ އަތޮޅުގެ ވިލިނގިލި ފިޔަވާ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ވޯޓުލުން މާލޭގައި އޮންނާނީ އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގައި، އަދި ގއ ވިލިނގިލީގެ ވޯޓުލުން […]
31 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އަތޮޅުތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
MDP/EC/2020/029 އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
1 6 7 8 9 10 11 12 396