ޚަބަރު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
MDP/EC/2020/010 31 .ޖެނުއަރީ 2020 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލައިގަތުމާއި ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު މިރޭ (10 ޖެނުއަރީ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
MDP/EC/2020/009 31 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް، ޝަކުވާ ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ބަލައިގެންފައި ދޫކުރި ރިސިޓް އާއިއެކު […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
MDP/EC/2020/008 31 ޖެނުއަރީ 2020 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓާއި މެމްބަރޝިޕް ޗެކް ކުރާނެ ލިންކް އަދި ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމްގެ ލިންކް ތިރީގައި […]
އެމްޑީޕީ ތިލަދުންމަތި ދަތުރު 2020
މިހިންގާ ޖެނުއަރީ މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު މިޕާޓީގެ ދަތުރެއް ތިލަދުންމައްޗަށް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ ތިލަދުންމަތީގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރުން މިދަތުރުގައި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ 2020
އިއުލާން ނަމްބަރ : MDP/EC/2019/007 2020.ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ރަށުކައުންސިލް، އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓު ހޯދުމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމެރީ މިއަދުން ފެށިގެން […]
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ޓައިމްލައިން
ޕްރައިމަރީ އިއުލާން ކުރުން – 30 ޑިސެމްބަރ 2019 (އަންގާރަ) ވޯޓާސްލިސްޓް އާއްމުކުރުން – (3 ދުވަސް ޝަކުވާ) 7 ޖެނުއަރީ 2020 (އަންގާރަ) ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދު ކުރުން – 10 […]
ރ.މަޑުއްވަރީގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭ
އެމްޑީޕީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ނޫސް ބަޔާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ
އިއުލާން
2020 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މިޕާޓީން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދުމަށް ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެވޭނީ އަދި އެޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުދެވޭނީ 1 ޖެނުއަރީ 2020 ގެ ކުރިން މިޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ދަފްތަރުގައި […]
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ އެމްޑީޕީ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބު 2019 ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ
1 6 7 8 9 10 11 12 393