ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 20 މާޗް 2009 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، ކުރިއަށް […]
އެމްޑީޕީ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ޕާޓީ ޓިކެޓް ފ. މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާއަށް ދީފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ބިލެއްދޫ ދާއިރާގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފ. އަތޮޅު މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ އަށް ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި […]
ބާރަށު ޕްރައިމަރީސްގެ ނަތީޖާ
ތަކަންދޫ ހަމީދު – 5 ޝިފާޒް – 29 ************ މާލެ ހަމީދު – 18 ޝިފާޒް – 16 ************ މުރައިދޫ ހަމީދު – 4 ޝިފާޒް – 0 ************ ބާރަށް […]
ހއ.އަތޮޅުން އިތުރުވި ގޮނޑިޔަށް ކުރިމަތިލީ އެމްޑީޕީގެ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޕްރައިމަރީސް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވަނީ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހއ. އަތޮޅުން އިތުރުވި ގޮނޑިކަމުގައިވާ ހއ. ބާރަށު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީން ކުރިމަތިލީ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީސްއެއް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ޕާޓީން […]
އެމްޑީޕީ ޕާޓީ ޓިކެޓް އިތުރު ތިން ފަރާތަކަށް ދީފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީ ޕާޓީ ޓިކެޓް ހަމަނުޖެހިވާ 5 ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ރ. އުނގޫފާރު ދާއިރާ އާއި އދ. މަހިބަދޫ ދާއިރާ އަދި ހއ. ކެލާ ދާއިރާއަށް ހޮވުނު […]
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސް 6 މާރޗް 2009 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީ ޕާޓީ ޓިކެޓް ހަމަނުޖެހިވާ 4 ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ރ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ޕާޓީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ […]
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސް މުހައްމަދު ވަޖީހް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީ ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމަށް ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީސް މާލެ ދަފްތަރު މުހައްމަދު ވަޖީހް އިބްރާހިމް ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު […]
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސްގެ ނަތީޖާ
މާލެއިން: 1. ރަފީޤް – 48 2. ވަޖީހު – 42 ފުވައްމުލަކުން: 1. ރަފީޤް – 59 2. ވަޖީހު – 76 ޖުމްލަވޯޓް: 1. ރަފީޤް – 107 2. ވަޖީހު […]
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނާނެ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީ ޕާޓީ ޓިކެޓް ހަމަނުޖެހިވާ 4 ދާއިރާގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ޕާޓީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 13 ފެބްރުއަރީ 2009 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، […]
1 390 391 392 393 394 395 396