އެމްޑީޕީގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ 9:00 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި

1 ފެބްރުއަރީ 2010

އެމްޑީޕީގެ އާއްމު ޖަލްސާއެއް މިރޭ (1 ފެބްރުއަރީ 2010 ވާ ހޯމަދުވަހުގެރޭ) 9:00 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
ވީމާ މިޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.