ޚަބަރު

އެމްޑީޕީގެ 72 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ލިބިއްޖެ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަ ކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 19 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރޭ އޮތް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ދީފިއެވެ. މި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައި 30 […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލް ފާސްކުރައްވައިފި
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލުގެ ދެވަނަ ކިޔުމުގެ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ […]
ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި
މިރޭ 8.45 ގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ، ގ ދުންފިނިހިޔާގައި ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ […]
މެމްބަރެއްގެ ޚިޔާލު: ޒަމާނީ ވިސްނުމަށް ބަދަލުވާން ވެއްޖެ
ބައެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ އާދަކާދަ ތަކަކީ އެތަކެއް ޒަމާނަކުން އެކަމަށް އެބަޔަކު ހޭނި ކަށީގައި ހިގާފައިވާ ކަންކަމެވެ. މިކަންކަމަކީ ދަރިދަރިކޮޅަށް ވާރުތަ ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަމެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު ދިވެހިން މިތިބީ ޚުދުމުޚުތާރު ވިސްނުމާއި […]
06 ފެބްރުއަރީގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީސްގެ ނަތީޖާ
ދާއިރާ: މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު 4 ކެންޑިޑޭޓުން 1 މުހައްމަދު ރަޝީދު ކު)ބޭ) 37 2 މުހައްމަދު ފާރޫޤް (މާފޮޅޭ) 26 3 މުހައްމަދު ރިލްވާން 30 ——————————- ދާއިރާ ހދ4. ކެންޑިޑޭޓުން 1 އަހުމަދު […]
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި
އެމްޑީޕީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއް 7 ފެބްރުއަރީ 2009 ވާ ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ 9.00 ގައި ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލްގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީގެ އެންމެހާ މެމްބަރުންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ދައުވަތު އެރުވިފައިވެއެވެ. މި ޖަލްސާގައި، ކުރިއަށް […]
ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ ފުލުހުންގެ ބޭކަލުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަދު ބޭކަލުން، ބައެއް ގައިދީންނާމެދު ރަހުމް ކުޑަކޮށް އަމަލު ކުރާކަމުގެ ޝަކުވާ ޕާޓީއަށް ލިބެމުންދާކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. ވީމާ، އެފަދަ ބޭކަލުންގެ ސަބަބުން މުޅި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށާއި ސަރުކާރަށް އިލްޒާމް […]
އެމްޑީޕީގެ 6 ދާއިރާއެއްގެ ޕްރައިމަރީސް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީސްގެ ތިން ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން 6 އިންތިހާބީ ދާއިރާއާއެކު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:30 އިން ރޭގަނޑު 8:00 އަށް މާލޭ ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގަޔާއި ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 18 ރަށެއްގައި […]
ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 8.45 ގައި އޮންނާނެ
ގައުމީ މަޖިލިހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ 8.45 ގައި ދަރުބާރުގޭގެ 8 ނަންބަރު ކޮޓަރީގައި އޮންނާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ޕާޓީ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގަވާ 5 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީން […]
ޕްރައިމަރީސްގެ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
މެދު ހެންވޭރު H2 ހީނާ އަހުމަދު ސަލީމް (ބޮޑު ހީނާ) – 74 އައިޝަތު ހުސައިން މަނިކު – 07 ———————————- މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު MA2 މުހައްމަދު ރަޝީދު – (ކުނބޭ) – 46 […]
1 391 392 393 394 395 396