އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެ

2 ފެބްރުއަރީ 2010
އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ (2 ފެބްރުއަރީ 2010 ވާއަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ) 9:00 ގައި އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި އޮންނާނެއެވެ.
ވީމާ މިޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާއި ޕާޓީއަށް ހެޔޮއެދޭ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިޕާޓީގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.