މާލޭގައި ބަހައްޓާ ވޯޓު ފޮށިތައް ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން

މައްޗަންގޯޅި ހުރިހާ ދާއިރާތައް، މ، ފ، ދ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – މަދުރަސަތުލް އަރަބިއްޔާ
ގއ،ގދ،ވ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ހއ، ހދ، ށ، ނ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
ގަލޮޅު ދެކުނު، ރ، ބ، ޅ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ހެންވޭރުގެ ހުރިހާ ދާއިރާތައް، ތ، ލ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – ކަލާފާނު ސްކޫލް
މާފަންނު ހުރިހާ ދާއިރާތައް، ޏ، ކ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް – ހިރިޔާ ސްކޫލް
ވިލިމާލެ – މުހިއްދީން ސްކޫލް
ހުޅުމާލެ – ރެހެންދި ސްކޫލް
އައްޑޫ ހުރިހާ ދާއިރާތައް، އއ، އދ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތައް- ތާޖުއްދީން ސްކޫލް