ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019 ގެ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ

ދާއިމީ ނަތީޖާ ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ