ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން: އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރަށް އަންހެން ދަރިކަނބަލަކު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން ތަހުނިޔާ ދެންނެވުން

7 ޖުލައި 2010

reeko

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މޫސާ މަނިކަށް އަންހެން ދަރިކަނބަލަކު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް، އެމްޑީޕީގެ ލޮބުވެތި މެންބަރުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެންބަރުންނާއި، ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަސަން ޝާހް އާއި، ވަގުތީ ރައީސް އިބްރާހީމް ޙުސައިން ޒަކީ އަދި ޗެއަރޕާސަން އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީގެ ނަމުގައި މަރުހަބާ ދަންނަވަމެވެ.