އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު

ދާއިރާ އިންތިޚާބު 2017 – ވަގުތީ ނަތީޖާ
ދާއިރާ އިންތިޚާބު 2017 – ވަގުތީ ނަތީޖާއާއި ގުޅޭ އިއުލާނު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާ/a>
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޚާބު 2017 – ވަގުތީ ނަތީޖާ
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޚާބު 2017 – ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއި ގުޅޭ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާ
ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު (މާލީ) އިންތިޚާބާ ގުޅޭ
ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އިދާރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު 2، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަދުޙަމް ނަން އަނބުރާ ނަންގަވައިފިއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ އިއުލާން
އިއުލާނު: ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފި ހެދުމާ ބެހޭ
ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފިތައް ހެދުމަށް ޖޫން މަހު 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކޮށް ނުވަތަ އަލަށް […]
ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފި ހެދުމާ ބެހޭ
ކުރީގެ އިއުލާނާ ހަވާލާދީ https://mdp.org.mv/archives/74096 މިހާރުވެސް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޮފިތަކުގެ މެމްބަރޝިޕް ޗެކްކުރުމަށް “ގޮފި ލިސްޓްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ (އެކްސެލް)”secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލްކުރުމުން ޕާޓީގެ އިދާރާއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ގޮފި ފުރިހަމަކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަންގާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް […]
އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. މާލެ ސިޓީ މާލެ ސިޓީ – ހުޅުހެންވޭރު . މާލެ ސިޓީ – ހެންވޭރު […]
އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޗެއާރޕާސަންގެ ނައިބް އިންތިޙާބް 2017
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
އެމް.ޑީ.ޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕް އިންތިޚާބު 2017
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ޗެއާރޕާސަންގެ ނައިބް އިންތިޙާބް 2017
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
1 4 5 6 7 8 9 10 13