އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު

އިޢުލާން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ – 2 ފޮއްޓެއް ބާތިލްކުރުން
ނަމްބަރ:MDP/2014/I-005 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓް ލީ ތިރީގައި މިވާ ރަށްތަކުގައި ވޯޓް ލުމުގެ އިންތިޒާމްތައް އިތުބާރުހިފޭނެގޮތަކަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވާތީ އެ ފޮށިތައް ބާތިލްކޮށް އެ ރަށްތަކުގައި އަލުން ވޯޓްލުމަށް ނިންމާ އެކަން ޢާއްމުކޮށް […]
އެމްޑީޕީ މަޖިލިސް ޕްރައިމެރީ މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނެ ތަންތަން
އިއުލާނު ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާލައްވާ
އިޢުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މޮނިޓަރ ކުރުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މޮނިޓަރ ކުރުން ނަމްބަރ:MDP/2014/I-004 24 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީ މޮނިޓަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ މީޑިއާއަކަށް ހުޅުވާލައިފީމެވެ. މި […]
އިޢުލާން: ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ކެނޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުން
MDP/2014/I-003 24 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވ. ކެޔޮދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 2 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 ޙުސެއިން އިރުފާން ޒަކީ، […]
އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީން ހިތަދޫމެދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަން އުނިކުރުމާއިބެހޭ
MDP/2014/I-002 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީން ހިތަދޫމެދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލި ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ނަން އުނިކުރުމާއިބެހޭ 24 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ހިތަދޫ މެދުދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް […]
އިއުލާން:ރައްޔިތުން މަޖްލިސް ޕްރިއިމަރީގައި ވޯޓްލާތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން
MDP/2014/I-001 ރައްޔިތުން މަޖްލިސް ޕްރިއިމަރީގައި ވޯޓްލާތަން ރަޖިސްޓްރީކުރުން 24 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލެވޭނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެ މެމްބަރެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސް ހިމެނޭ […]
އިއުލާން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މާލޭގެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
MDP/2013/I-041 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ މާލޭގެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން 24 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި މާލޭގެ ދާއިރާތަކަށް […]
އިއުލާނު: ކެންޑިޑޭޓުގެ މަންދޫބުން ހަމަޖެއްސުން
MDP/2013/I-040 24 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފީމެވެ. ވީމާ މިކަމަށް އެދޭ ކެންޑިޑޭޓުން މިއަދުން ފެށިގެން 5 […]
އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ
MDP/2013/I-039 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ 24 ޖެނުއަރީ 2014 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިއުލާން ކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކަށް […]
މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ ގައި ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރުން ފަސްކުރުން
ނަމްބަރ: MDP/2013/I037 މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީ ގައި ވޯޓް ލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރުން ފަސްކުރުން 24 ޖެނުއަރީ 2014 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓްލުމުގު ޙައްޤު […]
1 6 7 8 9 10