ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފި ހެދުމާ ބެހޭ

ކުރީގެ އިއުލާނާ ހަވާލާދީ https://mdp.org.mv/archives/74096

މިހާރުވެސް ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ ގޮފިތަކުގެ މެމްބަރޝިޕް ޗެކްކުރުމަށް “ގޮފި ލިސްޓްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ (އެކްސެލް)”secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލްކުރުމުން ޕާޓީގެ އިދާރާއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު ގޮފި ފުރިހަމަކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަންގާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެގޮފި ފުރިހަމަކުރުމަށް އުނިއިތުރެއް ގެންނަނަމަ އިތުރުވާ މެމްބަރުން ގޮފި އުފައްދާ އިގުރާރު ފޯމުގައި ސޮއިކޮށް އަލުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މުއްދަތުގައި އަލަށް އުފައްދާ ގޮފިތަށް ހުށަހަޅާއިރު ގޮފި އުފައްދާ އިގުރާރު ފޯމާއެކު ގޮފި ލިސްޓްގެ ސޮފްޓް ކޮޕީ (އެކްސެލް) secretariat@mdp.org.mv އަށް އީމެއިލްކުރަންވާނެއެވެ.

ގޮފި އުފައްދާ އިގުރާރުވާ ފޯމު

ގޮފި ލިސްޓް ސޮފްޓް ކޮޕީ