އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު

އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިހާބު 2018 ފަސްކުރުމާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ އިންތިހާބު 2018 ފަސްކުރުމާއި ބެހޭ
އިއުލާން: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބު 2018 އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
އިއުލާން: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބު 2018 އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިހާބު 2018
އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިއްްވަރު އިންތިހާބު 2018 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ.ތުލުސްދޫ ދާއިރާތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ
ދާއިރާތަކުގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018
< ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު، ކ.ތުލުސްދޫ އަދި އއ. މަތިވެރި ދާއިރާ ތަކާއިބެހޭ އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލައްވާ>
ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި އިތުރުކުރުން
މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 30 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމަށް މިޕާޓީގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މެންބަރުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންދާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މިޕާޓީ ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ވޯޓު ލުމުގެ ފުރުޞަތު […]
އިއުލާން
އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި
ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީތައް އިންތިޚާބުކޮށް 11 އޮގަސްޓް 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 18:00 ގެ ކުރިން ޕާޓީ އޮފީހަށް އެކަން އެންގުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުން […]
ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފި ހެދުމާ ބެހޭ
31 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ދަށުން ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚު އޮގަސްޓް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ (ހުކުރުދުވަހުގެ) 18:00 ގެ […]
ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފި ހެދުމާ ބެހޭ
1 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އިޢުލާނުގެ ދަށުން ޕާޓީގެ ގޮފިތަކުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީތައް އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް އަންގަންޖެހޭ އެންމެފަހުގެ ތާރީޚު އޮގަސްޓް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައިވާކަންޢާއްމުކޮށް […]
1 3 4 5 6 7 8 9 13