އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު

ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ
MDP/2014-049 ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ތިރީގައި މިދަންނަވަނީ 29 އޮގަސްޓް 2014 ވީ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އިންތިޚާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާއެވެ. ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ޕީޑީއެފް ފޯމެޓްގައި ޗެއަރޕާސަން، […]
އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
MDP/2014/I-013 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން
MDP/2014/I-011 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ އދ މާމިގިލި ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލި ވާހަކަ އާއްމުކޮށް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
MDP/2014/I-011 އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް […]
އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން
MDP/2014/I-009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ އަލުން ހުޅުވާލުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ހދ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލި ވާހަކަ އާއްމުކޮށް […]
އިއުލާން:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން
MDP/2014/I-008 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2104 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން މަޖިލިސް 2014 އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުހަމަވިއިރު އެދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ […]
31 ޖެނުއަރީ 2104 ވާ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ޕްރައިމަރީ އޮންނަ ތަންތަން
ވޯޓްލުން ކުރިއަށްދާނީ 31 ޖެނުއަރީ ހަވީރު 4:00 އިން ރޭގަނޑު 11:00 އަށެވެ. އިމާދުއްދީން ސްކޫލް ހއ ދިއްދޫ ދާއިރާ، ހއ ކެލާ ދާއިރާ، ހދ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ، ހދ މަކުނުދޫ ދާއިރާ، ށ.ކަނޑިތީމް […]
އިޢުލާން: ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ މުޙައްމަދު ޖައިސަމް އިބްރާހިމް އަށް ލިބުން
ނަމްބަރ MDP/2014/I-009 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 2 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2 މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް، އަނބުގަސްދޮށުގެ،ދ.ކުޑަހުވަދޫ އޭނާގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދި އަކަން އާއްމުކޮށް […]
އިއުލާން:އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ އަޙުމްދު އަބްދުﷲ އަށް ލިބުން
ނަމްބަރ MDP/2014/I-008 އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީ އަކާއި ނުލާ އަޙުމްދު އަބްދުﷲ އަށް ލިބުން ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީޕްރައިމަރީގައިއިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 2 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 2އަބްދުލް މާނިޢު […]
އިޢުލާން: ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ 2 ކެނޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުން
ނަމްބަރ:MDP/2014/I-006 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް އެމް.ޑީ.ޕީ ޕްރައިމަރީގައި ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 3 ކެނޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެނޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 1 އަޙުމަދު އަލީ ، ދޮށިމޭނާގެ، ދޫޑިގަމް،ޏ.ފުވައްމުލައް އަދި ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ 3 […]
1 3 4 5 6 7 8