އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު

އިއުލާން: MDP/2021/008 ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ) ގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ އެކިއެކި މަޤާމު ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އިޤުރާރު
24 އޭޕްރިލް 2021 ގައި ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރު ނަންބަރު:MDP/2021/01 ގައި، 29 މެއި 2021 ގައި ބާއްވާ މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލައްވާ […]
އިއުލާން MDP/2021/005
ދާއިރާ އިންތިޚާބު 2021 އާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުން 24 އޭޕްރީލް 2021 ވީ (ހޮނިހިރު) ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި މިޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މިއަހަރުގެ އެއްވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް […]
އިއުލާން MDP/2021/004
ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކުރުން މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތިރީގައި ބުނެފައިވާ ވަސީލަތްތަކުން ބެލޭނެ ގޮތަށް އާންމުކޮށް މިއަދު 24 އޭޕްރީލް […]
އިއުލާން MDP/2021/003
ދާއިރާތަކުގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން މިޕާޓީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތުލުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދު، 24 އޭޕްރީލް 2021 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އާންމުކޮށް ހުލުވާލައިފީމެވެ. ތިރީގައިވާ މަގާމު […]
އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 – ޓައިމްލައިން
އިއުލާނު: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީ 2019 – ޓައިމްލައިން ތާއީދު ފޯމު
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ ބައި އިލެކްޝަން އާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބު 2018 – އިންތިޚާބަށް ގޮވާލުން
އިއުލާނު: ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު އިންތިޚާބު 2018 – އިންތިޚާބަށް ގޮވާލުން
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ މެދައިންތިޚާބާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: އަންހެނުންގެ ރޫހު އިންތިޚާބު 2018 – ނައިބު ރައީސްގެ މެދައިންތިޚާބާއި ބެހޭ
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018 ގެ ނަތީޖާ
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގުރޫޕްގެ ބައި-އިލެކްޝަން 2018 ގެ ނަތީޖާ
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ބައި އިލެކްޝަން 2018 އިންތިހާބަށް ހުޅުވާލުން
އިއުލާނު: އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ބައި އިލެކްޝަން 2018 އިންތިހާބަށް ހުޅުވާލުން
1 2 3 4 5 6 7 8 13