އިއުލާނު: ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފި ހެދުމާ ބެހޭ

ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކުރުމާއި އައު ގޮފިތައް ހެދުމަށް ޖޫން މަހު 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ޕާޓީގެ ގޮފިތައް ފުރިހަމަކޮށް ނުވަތަ އަލަށް ގޮފި ހެދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.