ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޚާބު 2017 – ވަގުތީ ނަތީޖާ

ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރު އިންތިޚާބު 2017 – ވަގުތީ ނަތީޖާ އާއި ގުޅޭ އިއުލާން ބެއްލެވުމަށް މިލިންކަށް ފިއްތަވާ