އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ހިއްވަރުގެ އިންތިޚާބު

އިއުލާން ވިދާޅުވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މާލެ ސިޓީ

މާލެ ސިޓީ – ހުޅުހެންވޭރު . މާލެ ސިޓީ – ހެންވޭރު އުތުރު . މާލެ ސިޓީ – މެދު ހެންވޭރު . މާލެ ސިޓީ – ހެންވޭރު ދެކުނު

މާލެ ސިޓީ – ގަލޮޅު އުތުރު . މާލެ ސިޓީ – ގަލޮޅު ދެކުނު

މާލެ ސިޓީ – މައްޗަންގޯޅީ އުތުރު . މާލެ ސިޓީ – މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު

މާލެ ސިޓީ – މާފަންނު އުތުރު . މާލެ ސިޓީ – މާފަންނު މެދު . މާލެ ސިޓީ – މާފަންނު ހުޅަނގު . މާލެ ސިޓީ – މާފަންނު ދެކުނު

މާލެ ސިޓީ – ވިލިމާލެ

______________________________________________

އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ސިޓީ – ހިތަދޫ ދެކުނު . އައްޑޫ ސިޓީ – ހިތަދޫ މެދު . އައްޑޫ ސިޓީ – ހިތަދޫ އުތުރު . އައްޑޫ ސިޓީ – ފޭދޫ . އައްޑޫ ސިޓީ – ހުޅުދޫ

އައްޑޫ ސިޓީ – މަރަދޫ ފޭދޫ . އައްޑޫ ސިޓީ – މަރަދޫ . އައްޑޫ ސިޓީ – މީދޫ

______________________________________________

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ

______________________________________________

ހއ. އަތޮޅު

ހއ. ބާރަށް . ހއ. ދިއްދޫ . ހއ. ފިއްލަދޫ . ހއ. ހޯރަފުށި . ހއ. އިހަވަންދޫ

ހއ. ކެލާ . ހއ. މާރަންދޫ . ހއ. މޮޅަދޫ . ހއ. މުރައިދޫ . ހއ. ތަކަންދޫ

ހއ. ތުރާކުނު . ހއ. އުލިގަން . ހއ. އުތީމު . ހއ. ވަށަފަރު

______________________________________________

ހދ. އަތޮޅު

ހދ. ފިނޭ . ހދ. ހަނިމާދޫ . ހދ. ހިރިމަރަދޫ . ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު . ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު

ހދ. ކުމުންދޫ . ހދ. ކުރިނބީ . ހދ. މަކުނުދޫ . ހދ. ނައިވާދޫ . ހދ. ނެއްލައިދޫ .

ހދ. ނޭކުރެންދޫ . ހދ. ނޮޅިވަރަން . ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު . ހދ. ވައިކަރަދޫ

______________________________________________

ށ. އަތޮޅު

ށ. ބިލެއްފަހި . ށ. ފީވައް . ށ. ފޭދޫ . ފޯކައިދޫ . ށ. ފުނަދޫ

ށ. ގޮއިދޫ . ށ. ކަނޑިތީމު . ށ. ކޮމަންޑޫ . ށ. ޅައިމަގު . ށ. މާއުނގޫދޫ

ށ. މަރޮށި . ށ. މިލަންދޫ . ށ. ނަރުދޫ . ށ. ނޫމަރާ

______________________________________________

ނ. އަތޮޅު

ނ. ފޮއްދޫ . ނ. ހެނބަދޫ . ނ. ހޮޅުދޫ . ނ. ލަންދޫ . ނ. ޅޮހި

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ . ނ. ކުޑަފަރި . ނ. މާފަރު . ނ. މާޅެންދޫ . ނ. މާއުނގޫދޫ

ނ. މަނަދޫ . ނ. މިލަދޫ . ނ. ވެލިދޫ

______________________________________________

ރ. އަތޮޅު

ރ. އަލިފުށި . ރ. އަނގޮޅިތީމު . ރ. ދުވާފަރު . ރ. ފައިނު . ރ. ހުޅުދުއްފާރު

ރ. އިނގުރައިދޫ . ރ. އިންނަމާދޫ . ރ. ކިނޮޅަސް . ރ. މާކުރަތު . ރ. މަޑުއްވަރި

ރ. މީދޫ . ރ. ރަސްގެތީމު . ރ. ރަސްމާދޫ . ރ. އުނގޫފާރު . ރ. ވާދޫ

______________________________________________

ބ. އަތޮޅު

ބ. ދަރަވަންދޫ . ބ. ދޮންފަން . ބ. އޭދަފުށި . ބ. ފެހެންދޫ . ބ. ފުޅަދޫ

ބ. ގޮއިދޫ . ބ. ހިތާދޫ . ބ. ކަމަދޫ . ބ. ކެންދޫ . ބ. ކިހާދޫ

ބ. ކުޑަރިކިލު . ބ. މާޅޮސް . ބ. ތުޅާދޫ

______________________________________________

ޅ. އަތޮޅު

ޅ. ހިންނަވަރު . ޅ. ކުރެންދޫ . ޅ. ނައިފަރު . ޅ. އޮޅުވެލިފުށި

______________________________________________

ކ. އަތޮޅު

ކ. ދިއްފުށި . ކ. ގާފަރު . ކ. ގުޅި . ކ. ގުރައިދޫ . ކ. ހިންމަފުށު

ކ. ހުރާ . ކ. ކާށިދޫ . ކ. މާފުށި . ކ. ތުލުސްދޫ

______________________________________________

އއ. އަތޮޅު

އއ. ފެރިދޫ . އއ. ހިމަންދޫ . އއ. މާޅޮސް . އއ. މަތިވެރި . އއ. ރަސްދޫ

އއ. ތޮއްޑޫ . އއ. އުކުޅަސް

______________________________________________

އދ. އަތޮޅު

އދ. ދަނގެތި . އދ. ދިގުރަށް . އދ. ފެންފުށި . އދ. ހަންޏާމީދޫ . އދ. ކުނބުރުދޫ

އދ. މާމިގިލި . އދ. މަހިބަދޫ . އދ. އޮމަދޫ

______________________________________________

ވ. އަތޮޅު

ވ. ފެލިދޫ . ވ. ފުލިދޫ . ވ. ކެޔޮދޫ . ވ. ރަކީދޫ . ވ. ތިނަދޫ

______________________________________________

މ. އަތޮޅު

މ. ދިއްގަރު . މ. ކޮޅުފުށި . މ. މަޑުއްވަރި . މ. މުލައް . މ. މުލި

މ. ނާލާފުށި . މ. ރަތްމަންދޫ . މ. ވޭވައް

______________________________________________

ފ. އަތޮޅު

ފ. ބިލެއްދޫ . ފ. ދަރަނބޫދޫ . ފ. ފީއަލި . ފ. މަގޫދޫ . ފ. ނިލަންދޫ

______________________________________________

ދ. އަތޮޅު

ދ. ބަނޑިދޫ . ދ. ހުޅުދެލި . ދ. ކުޑަހުވަދޫ . ދ. މާއެނބޫދޫ . ދ. މީދޫ

ދ. ރިނބުދޫ

______________________________________________

ތ. އަތޮޅު

ތ. ބުރުނީ . ތ. ދިޔަމިގިލި . ތ. ގާދިއްފުށި . ތ. ގުރައިދޫ . ތ. ހިރިލަންދޫ

ތ. ކަނޑޫދޫ . ތ. ކިނބިދޫ . ތ. މަޑިފުށި . ތ. އޮމަދޫ . ތ. ތިމަރަފުށި

ތ. ވޭމަންޑޫ . ތ. ވޭމަންޑޫ . ތ. ވިލުފުށި

______________________________________________

ލ. އަތޮޅު

ލ. ދަނބިދޫ . ލ. ފޮނަދޫ . ލ. ގާދޫ . ލ. ގަން . ލ. ހިތަދޫ

ލ. އިސްދޫ . ލ. ކަޅައިދޫ . ލ. ކުނަހަންދޫ . ލ. މާބައިދޫ . ލ. މާމެންދޫ

ލ. މާވައް . ލ. މުންޑޫ

______________________________________________

ގއ. އަތޮޅު

ގއ. ދާންދޫ . ގއ. ދެއްވަދޫ . ގއ. ގެމަނަފުށި . ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ . ގއ. ކޮލަމާފުށި

ގއ. ކޮނޑޭ . ގއ. މާމެންދޫ . ގއ. ނިލަންދޫ
ގއ. ވިލިނގިލި

______________________________________________

ގދ. އަތޮޅު

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ . ގދ. ފިޔޯރީ . ގދ. ގައްދޫ . ގދ. ހޯނޑެއްދޫ . ގދ. މަޑަވެލި

ގދ. ނަޑެއްލާ . ގދ. ރަތަފަންދޫ . ގދ. ތިނަދޫ އުތުރު . ގދ. ތިނަދޫ ދެކުނު . ގދ. ވާދޫ