ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2009

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު މުސްތަފާ އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގޭގައި އުފާފާޅުކޮށްފި
12 ޖުލައި 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާއަށް މެމްބަރެއް ހޮވުމަށް އިއްޔެ ތިމަރަފުށީގައި ބޭއްވުނު ވޯޓުލުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހަންމަދު މުސްތަފާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރި ހޯއްދެވުމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ވަރަށް […]
މުސްތަފާގެ ކެންޑިޑެންސީ ބާޠިލްކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންޒާރު ދެމުންދާ ދިއުން އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކޮށްފި
7 ޖުލައި 2009 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ކެންޑިޑެންސީ ބާތިލް ނުކޮށްފިނަމަ އޭނާ މަރާލާނޭ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އިންޒާރު […]
“ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއެކު އެމްޑީޕީ” ގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީން ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފި
“ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންނާއެކު އެމްޑީޕީ” ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބުދަ ދުވަހުގެރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗް ގައި ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހާޒިރުވި މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން […]
ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރެސީ ގެނެސްދެއްވި ބަޠަލުންނަށް ވޯޓު ދެއްވާށެވެ.
(މިއީ 7 އޭޕްރީލް 2009 ގައި ދިވެހި އޮބްޒާވަރ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ އިނގިރޭސި ލިޔުމެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމެކެވެ.) ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ރައްޔެތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަކީ ދިވެހިން ކުރިމަތިލާ އިމްތިޙާނަކަށް ވާނެއެވެ. މި […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2009 ގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޕޭން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފި
މޭމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ 76 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޕޭން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކުރުން ހޮނިހިރުދުވަހުގެ ރޭ 9 ޖެހިއިރު މާލޭގެ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ކެންޕޭން […]
އެމްޑީޕީ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ޕާޓީ ޓިކެޓް ފ. މެންބަރު އަޙްމަދު ޙަމްޒާއަށް ދީފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ބިލެއްދޫ ދާއިރާގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފ. އަތޮޅު މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޙަމްޒާ އަށް ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި […]
އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސް 6 މާރޗް 2009 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީ ޕާޓީ ޓިކެޓް ހަމަނުޖެހިވާ 4 ދާއިރާގެ ތެރެއިން، ރ. އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީސް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް ޕާޓީން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ […]
ޕާޓީ ޓިކެޓްގައި ވޯޓް ލިބިގެން ގޮނޑީގައި އިށީދެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން، ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކަށާއި ޕާޓީގެ ޤަވާއިދުތަކަށާއި އުސޫލުތަކަށް، ތާއިދު ކުރައްވާނެ
އެމްޑީޕީގެ ޚަބަރު ސިޓީ -/5 ރ އަށް އަގު ޖެހުމުން ބައެއް މެންބަރުން އެކަމާ ހިތްޕުޅު ހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައެވެ. އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ، ޚަބަރުސިޓީ ޗާޕްކުރުމަށް ދާ ޚަރަދުވެސް މި އަގަށް ވިއްކައިގެންވެސް […]
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލް ފާސްކުރައްވައިފި
މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލު ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ބިލުގެ ދެވަނަ ކިޔުމުގެ ރިޕޯޓުކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ […]
ދެ ކެންޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވާ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގައި ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް ވާދަކުރައްވާ ޕާޓީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަކުން 2 ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ދާއިރާއެއްގައި ޕްރައިމަރީއެއް ބޭއްވުމަށް ގައުމީ މަޖިލިހުން ނިންމަވައިފިއެވެ. […]
1 2