ކޮމިޓީތައް

ލާލޭ އިންޓަނެޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގަމުން އައި ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް އަލުން ބިޑްކުރުމުގެ ކަންކަން ދިޔަ ގޮތާ ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިންގެ ހުރި ބައެއް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން
1. ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ކަމަށް ބަލާފައިވާ ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަން ކުންފުންޏަކީ މި ބިޑަށްޓަކައި އުފެއްދި ކުންފުންޏެއް. ބިޑް ހުޅުވި އިރު ވެސް އެ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެބްސައިޓަކުން ނުދައްކާ. އެކަމާ ގުޅިގެން […]
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ސިޔާސީކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 2011 ވަނަ އަހަރު ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އުފައްދައިގެން ހިންގަމުންގެންދަނިކޮށް، އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެއްވެސް ބަހެއް ނެތި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވައިފިއެވެ. […]
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ 6 މެމްބަރަކު ވިޕްލައިނާ ޚިލާފްވެވަޑައިގެން މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ 6 މެމްބަރަކު ވިޕްލައިނާ ޚިލާފްވެވަޑައިގެން މައްސަލާގައި ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ޚުލާޞާ ބައްލަވާލެއްވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.
އެކުވެރި ބައެއް ގައުމުގެ ސަފީރުންނާ އެމްޑީޕީ ގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ މެމްބަރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ މެމްބަރުން އެކުވެރި ބައެއް ގައުމުގެ ސަފީރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ބޭއްވެވި މި […]
އަލުން ތާޒާކޮށް އެކުލަވާލެވުނު އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ކޮމެޓީ ތަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތް މުޤައްރިރުންނާއި ނައިބު މުޤައްރިރުންގެ ނަންފުޅުތައް އިޢުލާންކުރައްވައިފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)ގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދުގައި ބުނާ ކޮމެޓީތައް އަލުން ތާޒާކޮށް އެކުލަވާލުމަށްފަހު، ކޮމެޓީތަކަށް ހޮވިވަޑައިގަތް މުޤައްރިރުންނާއި ނައިބު މުޤައްރިރުންްގެ ނަންފުޅުތައް މިއަދު އިޢުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ފަރާތުން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، އަލުން […]
އެމް.ޑީ.ޕީ. ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 175 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާރޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީ.) ގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ 175 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ހިންގާ ކޮމެޓީގެ މި ބައްދަލުވުމުގައި ސެކްރެޓޭރިއޭޓުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މި […]
އެމްޑީޕީގެ ތަޢުލީމައި ތަމްރީނާއި ބެހޭ ކޮޮމިޓީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާއި ބެހޭ ވަޒީރަށް ފޮނުއްވާ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީ
ސިޓީ ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.
ގެއްލިފައވާ ނޫސްވެރިޔާ ރިޟްވާން އާއި ބެހޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
މިއަދު ބޭއްވުނު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ޤައުމީ ހިނގާ ކޮމިޓީގެ 173ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިޟްވާން އާއި ބެހޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރިޟްވާން […]
އެމްޑީޕީ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 172 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި
އެމްޑީޕީ ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ 172 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްެރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޤައުމީ އިދާރާގައި ބޭއްވި ޤައުމީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މި ބައްދަލުވުން ޗެއަރކުރެއްވީ ޕާޓީގެ ޗެެއަރޕާސަން ކަމަށް […]
ހޯދުންތަކާއި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ
09 ޖޫން 2014، 16.00 / ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ހޯދުންތަކާއި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ މިއަދު ބައްދަލުކޮށް، ކޮމެޓީގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްދިރާސާ ކުރުމަށް ނިންމާ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވުމުގައި […]
1 2 3 4 6