ހޯދުންތަކާއި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ

photo

09 ޖޫން 2014، 16.00 / ޤައުމީ ސެކްރެޓޭރިއެޓް

ހޯދުންތަކާއި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ ކޮމެޓީ މިއަދު ބައްދަލުކޮށް، ކޮމެޓީގެ ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސްދިރާސާ ކުރުމަށް ނިންމާ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވުމުގައި ކަންކުރާނެ
ސިޔާސަތު ތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރިއެވެ. ކޮމެޓީ ޗެއާރ ކުރެއްވީ ވަގުތީ މުޤައްރިރު ޙާމިދު އަބްދުލް ޣަފޫރުއެވެ.