އެމްޑީޕީގެ ތަޢުލީމައި ތަމްރީނާއި ބެހޭ ކޮޮމިޓީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމާއި ބެހޭ ވަޒީރަށް ފޮނުއްވާ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީ

ސިޓީ ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.