ރިޕޯޓް

2016 އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އަހަރީ ހިސާބު އާއްމު ކުރުން
ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ ޤާނޫގައި ބުނާ ޕާޓީ ތަކުގެ އަހަރީ ހިސާބް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ކުރީ އަހަރުތަކޭކޭ އެއްފަދައިން 2016 ވަނަ އަހަރުވެސް އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އަހަރީ ހިސާބު އޮޑިޓްކޮށްފައިވަނީ ބައިނަލް އަޤްވާމީ […]
ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީން އަލްހާން ފަހުމީގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް
ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމިޓީން އަލްހާން ފަހުމީގެ މައްސަލަ ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކާ ގުޅޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޕޯޓު
28 އޯގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު އޮޓިޑް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ “މާލޭގައި 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުުރުމަށް 2010 ވަނަ އަހަރު ޙަވާލުކުރެވުނު މަޝްރޫޢާގުޅޭ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓް” ގައި މި މަޝްރޫޢުުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު […]
ދައުލަތުގެ މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމުގައާއި ކަޅު ފައިސާ ދޮވުމުގެ ޖަރީމާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރު ތަހުޤީޤްކުރުމަށް ގޮވާލުން
އެމް.ޑީ.ޕީ އިގްތިޞާދު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު
2015 ވަނަ އަހަރު އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާ ހިންގާފައިވާ ގޮތް
މިއީ ރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމީ ދާއިރާ 2015 ވަނަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ގޮތަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ނަޒަރަކުން ބަލައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކުރު ރިޕޯރޓެކެވެ. މި ރިޕޯރޓްގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބަލައިލާފައި ވާނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ ތަޢުލީމާ ބެހޭ […]
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތާއި ބެހޭގޮތުން އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީން ނެރުނު ރިޕޯޓް
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތާއި ބެހޭގޮތުން އިޤްތިސާދީ ކޮމިޓީން ރިޕޯޓް ބެއްލެވުމަށް މި ލިންކަށް ފިތާލާ
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު އާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމެޓިން އެޅިފިޔަވަޅު ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް ގައި އިސްތިޢުނާފް ކުރުމުން އެމަޖިލީހުން ނިންމިގޮތް
http://mdp.org.mv/wp-content/uploads/2014/02/Isthiunaaf-2014-1.pdf
ކެންދޫގައި ވޯޓުލުމާ ގުޅިގެން ކަންހިނގާފައިވާގޮތް
1. ތަޢާރަފު ކެންދޫ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ ކެންދޫ، ކިހާދޫ، ދޮންފަނު، ކަމަދޫ، ކުޑަރިކިލު، ދަރަވަންދޫ އެވެ. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކެންދޫ ދާއިރާއިން ކުރިމަތިލައްވާފައިވަނީ މަޢުރޫފް ޒާކިރު، ދާއިރާ، ބ.ކެންދޫ އާއި އަޙުމަދު […]
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގައި އުފެދިފައި ހުރި ނުރައްކާތެރި އޮއެވަރާމެދު އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރ، ނަވީ ޕިއްލޭ، ބުދަ ދުވަހު ކަންބޮޑުވުން ފައުޅުކުރައްވައިފި
ޖެނީވާ (30 އޮކްޓޫބަރު 2013) – ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރެއަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަންނަމުންދާ ދިއުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގައި އުފެދިފައި ހުރި ނުރައްކާތެރި އޮއެވަރާމެދު އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ހައި ކޮމިޝަނަރ، […]
ސިޔާސީ ބޭނުމަށްޓަކައި މުހިއްމު އިންތިޚާބެއް ކުރިމަތީ އޮއްވައި ނުހައްގު ދައުވާތަކެއް ވަކި ބައެއްގެ މައްޗަށް ދަނީ ކުރަމުން – އައިޑީޔޫ
އިންޓަރނެޝަނަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ޔުނިއަން )އައިޑީޔޫ( އިން 27 މޭ 2013ގައި ނެރިފައިވާ ރިޕޯޓް ގައިވާ ގޮތުން އިންތިޚާބާކާ ނުލާ ވެރިކަމަށް އަރާތިބި ބައެއްގެ ފަރާތުން ސިޔާސީ މަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައި އައިޑީޔޫގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރގެ […]