ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކާ ގުޅޭ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ރިޕޯޓު

28 އޯގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު އޮޓިޑް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ “މާލޭގައި 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުުރުމަށް 2010 ވަނަ އަހަރު ޙަވާލުކުރެވުނު މަޝްރޫޢާގުޅޭ ޚާއްޞަ ރިޕޯޓް” ގައި މި މަޝްރޫޢުުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވުނު ގޮތާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމަށް އެކިފަހަރު މަތިން ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތައް ގެނެސްފައިވާ ސަބަބުތައް އެ ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި މަޝްރޫޢާގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑެތި އޮޅުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ މި މަޝްރޫޢާގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު ޢާއްމުކުރަމެވެ.

ރިޕޯޓު