ދައުލަތުގެ މުދަލުން ވައްކަން ކުރުމުގައާއި ކަޅު ފައިސާ ދޮވުމުގެ ޖަރީމާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރު ތަހުޤީޤްކުރުމަށް ގޮވާލުން

އެމް.ޑީ.ޕީ އިގްތިޞާދު ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު