ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު އާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާ ކޮމެޓިން އެޅިފިޔަވަޅު ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލިސް ގައި އިސްތިޢުނާފް ކުރުމުން އެމަޖިލީހުން ނިންމިގޮތް

http://mdp.org.mv/wp-content/uploads/2014/02/Isthiunaaf-2014-1.pdf